Świadczenia rodzinne – okres zasiłkowy 2016/2017 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie przypomina o konieczności złożenia wniosków na okres zasiłkowy 2016/2017. Dotyczy to wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (od 01 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.) będą przyjmowane od 1 września br. w siedzibie Ośrodka.

Źródło: Świadczenia rodzinne – okres zasiłkowy 2016/2017 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Komornicy nie będą mieli dostępu do środków z programu 500 plus

rodzina_500-120 sierpnia weszła z życie nowelizacja kodeksu rodzinnego i prawa bankowego, wprowadza ona specjalne subkonta – bezpłatne, wyodrębnione rachunki rodzinne, do których komornicy nie będą mieli dostępu. Bezpieczne będą środki ze świadczeń i  zasiłków niepodlegających egzekucji, w tym z programu „Rodzina 500 plus”.

Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku lub kasie prowadzących rachunek są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Nieodpłatne jest również wydanie karty do rachunku i wypłaty z bankomatów danego banku oraz bankomatów wskazanych przez kasę.

Warunkiem uruchomienia rachunku rodzinnego będzie przedłożenie bankowi bądź kasie zaświadczenia wystawionego przez jednostki wypłacające świadczenia (w naszym przypadku: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie) i zawierającego numer rachunku bankowego, z którego te świadczenia są wypłacane. Oznacza to, że na rodzinne, bankowe konto będą mogły wpływać tylko i wyłącznie środki z konta wskazanego w zaświadczeniu.

Przechwytywanie

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Pomoc dla Ilony – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

ilonaW trakcie tegorocznych dożynek gminnych, które odbędą się w Brzezince w dniu 21 sierpnia organizowana będzie zbiórka pieniędzy na rehabilitację Ilony Kwiecień – pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej z Zabierzowa.

Ilona Kwiecień w lipcu 2015 przebyła krwotok śródmózgowy prawej półkuli mózgu. We wrześniu 2015 operacyjnie usunięto jej naczyniaka tętniczo-żylnego wzgórza prawego. Od tego czasu utrzymuje się u niej niedowład lewostronny.

Tylko długotrwała i kosztowna rehabilitacja może przywrócić sprawność a tym samym samodzielność życiową Ilony.

W związku z tym zachęcamy do udziału w licytacji przedmiotów oraz do zakupu prac ofiarowanych przez mieszkańców naszej gminy.
Niektóre prace można obejrzeć na stronie http://pieknodrewna.pl/inicjatywy/pomoc-dla-ilony/
Osoba do kontaktu: Agnieszka Rokita: tel. 783 730 707.

Pomóc Ilonie można też wpłacając pieniądze na specjalne konto utworzone w Fundacji VOTUM, nr 32 1500 1067 1210 6008 3182 0000 z dopiskiem: dla Ilony Kwiecień.
Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Fundacji VOTUM: http://fundacjavotum.org/podopieczni/ilona-kwiecien/

Źródło: Pomoc dla Ilony – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Wręczenie certyfikatów „Miejsce przyjazne rodzinie”

W trakcie obchodów VIII Dni Zabierzowa przedstawiciele firm oferujących ulgi dla rodzin wielodzietnych z terenu gminy Zabierzów odebrali certyfikaty „Miejsce przyjazne rodzinie”.

DSC_0866

 

W tym roku wyróżnione zostały:

Bezinteresowna pomoc rodzinom wielodzietnym zasługuje na słowa najwyższego uznania, jest przykładem na to, że przedsiębiorcy i instytucje z terenu gminy Zabierzów potrafią dostrzec potrzeby innych ludzi.

DSC_0860

Jednocześnie zapraszamy pozostałe firmy do podjęcia współpracy przy realizacji programu wspierania rodzin wielodzietnych.

Jako oficjalni partnerzy wzmocnią Państwo pozytywny wizerunek swojej firmy, trzymają Państwo certyfikat „Miejsce przyjazne rodzinie”, wpis na stronie www.rodzina.zabierzow.org.pl, oraz bezpłatną reklamę w miesięczniku „Znad Rudawy”. Informacja o programie wraz z listą partnerów jest rozpowszechniania w mediach lokalnych oraz instytucjach użyteczności publicznej, a także przekazywana mieszkańcom naszej gminy. Ponadto będzie Państwu przysługiwało prawo do używania w celach promocyjnych herbu gminy i znaku usługowego Urzędu Gminy Zabierzów.

Przystępując do programu należy określić jakiego rodzaju zniżki, ulgi, bądź inne korzyści Państwa firma może zaoferować rodzinom wielodzietnym, wypełniając deklarację współpracy. Szczegóły współpracy zostaną określone w umowie.

Uprawnienia dla pracujących ojców przewidziane w polskim prawie

Zgodnie z przepisami, ojciec ma prawo do sześciu tygodni urlopu macierzyńskiego (choć w przypadku ojców przyjęło się już określenie urlop tacierzyński), jeśli matka zrezygnuje po okresie 14 tygodni. Ma też prawo do całego urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni. Urlop rodzicielski można podzielić maksymalnie na cztery części, z których każda nie może być krótsza niż osiem tygodni; poza małymi wyjątkami, np. gdy dziecko przebywa w szpitalu. Pracownik przebywający na urlopie rodzicielskim zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego.
Nowością w zakresie urlopu rodzicielskiego jest możliwość późniejszego wykorzystania 16 z 32 tygodni urlopu rodzicielskiego, tzn. do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. Do niedawna całość urlopu rodzicielskiego można było wykorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.
Ponadto wprowadzono możliwość wydłużenia okresu korzystania z urlopu rodzicielskiego maksymalnie do 64 lub 68 tygodni, w przypadku, gdy rodzice zdecydują się na łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na maksymalnie pół etatu. W konsekwencji powyższych zmian, do sześciu lat wydłużono również okres, w którym rodzice mogą korzystać z urlopu wychowawczego.
W przypadku zgonu matki przy porodzie cały urlop macierzyński oraz rodzicielski może wykorzystać ojciec dziecka.
Zarówno ojciec jak i matka mogą wykorzystać urlop wychowawczy w wymiarze trzech lat, w maksymalnie pięciu częściach do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.
Podczas urlopu wychowawczego pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę aż do dnia, w którym urlop się skończy. Rozwiązanie umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy, a także, gdy zaistnieją przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika.
W trakcie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę na część etatu u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyklucza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub innym, zgodnym z jego kwalifikacjami. Wynagrodzenie nie może być niższe od tego, jakie otrzymywał w dniu podjęcia pracy na tym stanowisku przed urlopem.
Każdemu ojcu przysługują dwa tygodnie dodatkowego urlopu ojcowskiego, który można wykorzystać jednorazowo lub w dwóch równych częściach (po 7 dni kalendarzowych). Termin wykorzystania urlopu ojcowskiego został wydłużony do momentu ukończenia przez dziecko drugiego roku życia. Warunkiem udzielenia urlopu ojcowskiego jest złożenie wniosku, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca musi taki wniosek uwzględnić.
Rodzicowi dziecka przysługuje także zwolnienie od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 14. Od 2016 r. rodzice wychowujący dzieci w wieku do 14 lat mogą zdecydować o sposobie wykorzystania tego urlopu z podziałem na godziny (w wymiarze 16 godzin) lub dni (w wymiarze 2 dni roboczych). Należy to zrobić w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym pracodawcy w danym roku kalendarzowym.
W przypadku choroby dziecka rodzice mogą skorzystać ze zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem chorym w łącznym wymiarze 60 dni kalendarzowych. Za ten czas przysługuje się wynagrodzenie – zasiłek opiekuńczy w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku, wyliczonego z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych.
Kodeks pracy przewiduje też zestaw uprawnień dla ojca lub matki z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 4. Chodzi o prawo odmowy wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, odmowy wykonywania pracy w porze nocnej oraz odmowy wyjazdów służbowych. Uprawnienie to przysługuje tylko jednemu z rodziców, zatem jeśli ojciec składa oświadczenie o pełnieniu opieki nad dzieckiem do lat 4, z tych uprawnień nie może już skorzystać matka.

(na podstawie PAP)