admin

Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie będzie obowiązywał w szerszym zakresie

23 marca 2017 r. została uchwalona ustawa zaostrzająca kary dla sprawców przestępstw popełnionych na szkodę dzieci i osób nieporadnych ze względu na stan psychicznych lub fizyczny. Wyższe kary mają dotyczyć takich przestępstw jak spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bezprawne pozbawienie wolności, znęcanie się, porzucenie małoletniego, jego uprowadzenie lub zatrzymanie. Poszerzono również katalog przestępstw, których popełnienie przez małoletniego skutkuje umieszczeniem go w schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym.

Istotnej zmianie poddano art. 240 kodeksu karnego, który przewiduje karalność niezawiadomienia o przygotowaniu, usiłowaniu lub popełnieniu jednego z przestępstw wskazanych w tym przepisie. Zmiana ta polega na poszerzeniu katalogu przestępstw, co do których będzie istniał tzw. obowiązek denuncjacji. Niedopełnienie tego obowiązku przez obywatela, skutkować może odpowiedzialnością karną. Poza dotychczasowym wyliczeniem, jako nowe w katalogu zawartym w art. 240 kodeksie karnym, sankcjonowane będzie zatem niepowiadomienie o przestępstwie określonym w:

  • 156 k.k. czyli spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
  • 197 § 3 i 4 k.k. czyli kwalifikowane postacie przestępstwa zgwałcenia,
  • 198 k.k. czyli wykorzystanie bezradności innej osoby w celu odbycia stosunku lub innej czynności seksualnej,
  • 200 k.k. czyli odbycie stosunku lub innej czynności seksualnej z małoletnim poniżej lat 15.

Osoba, która wiedząc o przygotowaniu, usiłowaniu lub dokonaniu tych przestępstw, nie zawiadomi o tym niezwłocznie policji lub prokuratora będzie podlegała karze pozbawienia wolności do lat 3. Karze tej nie będzie podlegała jedynie osoba pokrzywdzona tym przestępstwem, która nie dokona takiego zawiadomienia.

Ustawa 11 kwietnia 2017 r. została podpisana przez Prezydenta RP i ma wejść w życie trzy miesiące po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Wcześniejsze wypłaty świadczeń w miesiącu kwietniu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie informuje, że w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi świadczenie wychowawcze oraz świadczenia rodzinne należne za miesiąc kwiecień 2017 r. będą do odbioru w kasie od dnia 13 kwietnia (w godzinach otwarcia kasy Urzędu Gminy Zabierzów). Natomiast do 14 kwietnia zostaną dokonane przelewy ww. świadczeń na konta bankowe.

Źródło: Wcześniejsze wypłaty świadczeń w miesiącu kwietniu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Nowa oferta dla rodzin wielodzietnych

 

Niniejszym informujemy że w miesiącu kwietniu została podpisana umowa z kolejną firmą o udzielenie ulg dla rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy.

Firma N.Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy, zajmująca się internetową sprzedażą artykułów do ogrodu oferuje zniżkę w wysokości 5% na cały asortyment sklepu Ogrodosfera.pl (z pominięciem produktów objętych promocją).

Kontakt

Witamy w gronie firm przyjaznych rodzinie!