Nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

segregowanieZgodnie z uchwałą Rady Gminy Zabierzów od 1 lipca 2015 roku miesięczna stawka za odbiór odpadów komunalnych segregowanych będzie wynosić 7,50 zł natomiast niesegregowanych – 14 zł.

Podjęta przez radnych Gminy Zabierzów uchwała zmienia także zasady przyznawania zwolnień od opłat. Zwolnienie to – podobnie jak dotychczas – przysługiwać będzie rodzinom wielodzietnym na trzecie i każde kolejne dziecko w wieku do 18  roku życia oraz dziecko uczące się w szkole lub w szkole wyższej, które nie ukończyło 25 roku życia, jeśli pierwsze i drugie nadal się uczą. Teraz jednak zgodnie z ustawą z 28 listopada 2014 – zwolnienie odnosi się tylko o rodzin w trudnej sytuacji materialnej, Mając na uwadze zasadę ochrony praw słusznie nabytych, wójt Elżbieta Burtan wystąpiła w lutym br. z pismem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, celem uzyskania stanowiska – czy organy gminy mają obowiązek w związku z zaistniałą zmianą legislacyjną, zmienić prawo miejscowe, a więc zlikwidować ulgi na czwarte i kolejne dziecko. Urząd Gminy otrzymał jednak z RIO odpowiedź, iż niemożliwe jest utrzymanie dotychczasowego systemu opłat za wywóz odpadów, który był korzystny dla rodzin wielodzietnych – nie tylko tych, które znajdują się w niekorzystnym położeniu materialnym. Dlatego Rada Gminy Zabierzów zmuszona była zmienić zasady przyznawania ulg. Teraz ulgi dotyczą rodzin wielodzietnych, w których dochód miesięczny nie przekracza kryterium wynikającego z ustawy o pomocy społecznej; obecnie jest to 456 zł netto na osobę w rodzinie. Zwolnienie z opłat za odbiór odpadów obowiązuje przez okres semestru szkolnego. W celu skorzystania ze zwolnienia należy złożyć zaświadczenie pobrane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o wysokości dochodu na osobę w rodzinie oraz dokumenty poświadczające fakt pobierania nauki przez dzieci.

/Lucyna Drelinkiewicz/

Korzystne zmiany dotyczące uropów rodzicielskich

logo_dziennik_ustaw_rzeczpospolitej_polskiejSejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza rozwiązania pomocne w łączeniu życia zawodowego i rodzinnego, m.in. wydłuża i uelastycznia sposoby korzystania z urlopu rodzicielskiego.

Nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw ma ułatwić korzystanie z urlopów związanych z opieką nad dzieckiem.

Zmiany dotyczące urlopów dla rodziców, m.in. włączenie obecnego dodatkowego urlopu macierzyńskiego (6 tygodni) do urlopu rodzicielskiego (26 tygodni), ponieważ wyodrębnienie dwóch uprawnień o niemal identycznym charakterze niepotrzebnie komplikuje system urlopów.

Kolejną zmianą jest wydłużenie terminu, w którym z urlopu można skorzystać. Obecnie całość płatnych urlopów związanych z rodzicielstwem kumuluje się w pierwszym roku życia dziecka. Później rodzice mogą skorzystać z bezpłatnego urlopu wychowawczego, jednak tylko do ukończenia przez dziecko 5 lat. Teraz z części urlopu rodzicielskiego (16 tygodni) będzie można korzystać aż do ukończenia przez dziecko 6 lat.

W myśl noweli w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze, wymiar urlopu rodzicielskiego ulegać będzie wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż do 64 tygodni lub do 68 tygodni w przypadku urodzenia więcej dzieci przy jednym porodzie.

Zgodnie z nowelizacją, urlop ojcowski będzie można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia, a nie – jak obecnie – w pierwszym roku życia. Urlop ojcowski będzie mógł być wykorzystany jednorazowo albo w dwóch, tygodniowych częściach.

Ustawa w głównej części miałaby wejść w życie na początku 2016 r.

Kolejne firmy dołączają do naszej akcji

 

W ostatnim miesiącu zostały podpisane umowy z kolejnymi firmami na udzielanie różnego rodzaju ulg dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Zabierzów.

Witamy w gronie firm przyjaznych rodzinie:

Dzień Ojca

Dzień ojca

Wszystkim ojcom – wszystkiego najlepszego!

 

Certyfikaty „Miejsce przyjazne rodzinie”

W najbliższą sobotę, w trakcie VII Dni Zabierzowa instytucje oraz firmy, które włączyły się w program „Zabierzowska Karta Dużej Rodziny” otrzymają widoczne poniżej, specjalne certyfikaty „Miejsce przyjazne rodzinie”.

Jak działa Karta Dużej Rodziny?

W dniu dzisiejszym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało film promocyjny
o ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny.

Oto i on: