Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Jadwiga Kalemba

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka świętowany jest w Polsce od roku 1964 (pierwszy Dzień Babci). Propozycja uczczenia roli jaką pełnią do młodego pokolenia „rodzice rodziców” spotkała się z aprobatą. Dwa lata później swoje święto zaczęli obchodzić także dziadkowie. Dziś jest to ważny punkt w świątecznym kalendarzu stycznia obchodzony w wielu rodzinach bardzo uroczyście. Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy STO LAT!

 

Czysta Energia Blisko Krakowa

Projekt pod nazwą „Czysta Energia Blisko Krakowa”  realizowany jest przez pięć Partnerskich Gmin Powiatu Krakowskiego: Czernichów, Liszki, Skawinę, Świątniki Górne oraz Zabierzów. Liderem projektu jest stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa. Projekt umożliwi pozyskanie dofinansowania w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Przedmiotem projektu jest kupno oraz montaż jednostek wytwarzających energię cieplną i elektryczną wykorzystujących odnawialne źródła energii, tj.: układów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a także pieców na biomasę. Urządzenia te, w ramach realizacji projektu, będą montowane w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz obiektach użyteczności publicznej na terenie Gmin Partnerskich. Realizacja projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa” przyczyni się do wyeliminowania, bądź zmniejszenia pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez budynki jednorodzinne lub budynki użyteczności publicznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 28 437 011,97 PLN. Instytucja Zarządzająca RPO WM na realizację projektu przyznała dofinansowanie w kwocie 15 294 014,35 PLN.

Kontakt na terenie gminy Zabierzów –

https://i1.wp.com/www.zabierzow.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/kotly_zabierzow_105x148mm_V1_fin-21.jpg?resize=645%2C910&ssl=1

https://i1.wp.com/www.zabierzow.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/kolektory_zabierzow_A41.jpg?resize=643%2C910&ssl=1

Gminne Konsultacje Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2021-2023

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie określa Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dokument określa także zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą oraz zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Jednym z zadań samorządu w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku społecznemu jest opracowanie i realizowanie programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przyjęcie programu jest poprzedzone konsultacjami społecznymi, do których zapraszamy mieszkańców gminy.

Konsultacje Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2021-2023

 

Rodzina to … – Placówka Wsparcia Dziennego w Rząsce

Placówka Wsparcia Dziennego w Rząsce jest placówką Przyjazną Rodzinie. Prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów. Uczestnicy zajęć mogą spędzać u nas czas wolny w sposób akceptowy społecznie. Dopasowujemy się do potrzeb i zainteresowań podopiecznych. Od poniedziałku do piątku przez cztery godziny prowadzimy m.in. warsztaty umiejętności społecznych, warsztaty podnoszące świadomość ekologiczną,  zajęcia kulinarne, kreatywne. Organizujemy wycieczki krajoznawcze oraz kulturalne a także zajęcia i wyjazdy sportowe. Można u nas odrobić lekcje oraz zjeść posiłek dostosowany do pory dnia. Od lat działamy komplementarnie z działaniami podejmowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W trakcie jednych z ostatnich zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego w Rząsce padło pytanie: Co to jest Rodzina? Potem następne: Po co nam jest Rodzina? I kolejne: Kto wchodzi w skład Rodziny?

Wydawałoby się, że sprawa jest prosta, a może właśnie taka jest? Z pracy warsztatowej z Dziećmi w Placówce wynika , że Rodziną są osoby o które dbamy, którymi się interesujemy, z którymi się smucimy i cieszymy, do których wracamy mimo tego, że nie zawsze często się widujemy. Rodziną jest zarówno mama, tata, babcia, dziadek, ciocia, wujek oraz przyjaciółka i przyjaciel, ciocia sąsiadka i koleżanka rodziców, Pani Helenka ze szkoły, pies Arnold i kot Syriusz. Krótko mówiąc Rodzina dla nas to wszyscy dla których chcemy dobrze, a oni chcą dobrze dla nas – tak po prostu. I choć zawsze na pierwszym miejscu wymieniana jest mama i tata to i tak sznureczek ważnych dla nas istot jest o wiele dłuższy.

Placówka prowadzona jest na zlecenie Gminy Zabierzów przez Krakowskie Stowarzyszenie „Ocalić Szansę”. Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest pani Katarzyna Nowicka. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych w Rząsce przy ul. Klubowej 2 (budynek wiejski, oddzielne wejście z tyłu).

Jak zostać rodziną wspierającą?

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Pomoc ta może mieć charakter towarzyszenie rodzinie w procesie wychowania, opieki i edukacji dzieci. Ważnym elementem powinna być organizacja czasu wolnego a więc wspólne spacery, wycieczki, wyjścia do instytucji kultury. Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia dla dzieci ze wspieranej rodziny.

Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

1) zgłosić swoją kandydaturę na rodzinę wspierająca do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie;

2) wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania;

3) uzyskać pozytywną opinię kierownika ośrodka pomocy społecznej;

4) odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez ośrodek pomocy społecznej;

5) podpisać umowę która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Przeszkodą w pełnieniu funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ może być:

  • problemy opiekuńczo – wychowawcze z własnymi dziećmi,
  • ograniczenie lub odebranie członkowi rodziny władzy rodzicielskiej,
  • niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego,
  • brak stałego źródła utrzymania,
  • występowanie problemu uzależnień,
  • występowanie zaburzeń lub chorób psychicznych,
  • karalność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Dużą korzyścią z wzajemnych relacji pomiędzy rodziną wspierającą i wspieraną jest integracja społeczna, przekazanie dzieciom i rodzicom wzajemnych wartości a także możliwość wspólnego rozwijania zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.