Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Gminne Konsultacje Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2021-2023

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie określa Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dokument określa także zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą oraz zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Jednym z zadań samorządu w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku społecznemu jest opracowanie i realizowanie programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przyjęcie programu jest poprzedzone konsultacjami społecznymi, do których zapraszamy mieszkańców gminy.

Konsultacje Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2021-2023