Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Gospodarka odpadami – warunki zwolnienia z opłat za dzieci

Zwolnienie z opłaty przysługuje właścicielom nieruchomości w zakresie opłaty za trzecie i każde kolejne dziecko w wieku do 18 roku życia oraz dziecko uczące się w szkole lub szkole wyższej, które nie ukończyło 25 roku życia (pod warunkiem, że pierwsze i drugie dziecko również jest w wieku do 18 roku życia lub uczy się w szkole lub szkole wyższe, a nie ukończyło 25 roku życia). Chodzi o to, że zwolnienie z opłat za trzecie i kolejne dziecko dotyczy rodzin, w których pierwsze i drugie dziecko, a także kolejne jest w wieku do 18 roku życia albo ukończyło 18 lat, ale nie ukończyło 25 lat – jeśli dzieci te uczą się w szkole lub w szkole wyższej. Aby jednak skorzystać ze zwolnienia trzeba – oprócz wspomnianych powyżej kryteriów – spełnić następujące warunki:
– posiadać niski miesięczny dochód rodziny nie-przekraczający kwoty 528 zł na osobę;
– dwa razy w roku (do 30 stycznia i do 30 sierpnia) składać w Urzędzie Gminy Zabierzów dokumenty uprawniające do zwolnienia tj.: 1) oświadczenie właściciela nieruchomości stanowiące załącznik do uchwały Nr VII/53/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 maja 2015 r., 2) zaświadczenie Kierownika GOPS w Zabierzowie o spełnianiu warunku dochodowego rodziny, 3) dokumenty potwierdzające fakt pobierania nauki przez dzieci.

Żeby skorzystać ze zwolnienia w okresie od września 2019 r. do stycznia 2020 r., dokumenty należy złożyć w terminie do 30 sierpnia 2019 r., następnie, aby skorzystać ze zwolnienia w okresie od lutego 2020 r. do sierpnia 2020r. dokumenty należy złożyć do 30 stycznia 2020 r. Jeżeli rodzina spełnia powyższe warunki, to wraz z dokumentami uprawniającymi do zwolnienia składa w Urzędzie Gminy deklarację, w której wpisuje łączną liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, w tym również dzieci, niezależnie od tego, czy ma za nie płacić, czy – nie. Opłatę ustala natomiast w niższej wysokości – pomniejszając liczbę mieszkańców o dzieci, na które przysługuje zwolnienie.

Zmiana zasad dotyczących zwolnień obowiązuje od lutego 2015 roku. Jeżeli zatem ktoś nie złożył prawidłowo wypełnionej deklaracji i odpowiednich dokumentów od 2015 roku, to obecnie obowiązany jest zapłacić zaległości. Sytuacja taka dotyczy np. rodzin, które przez cały czas płacą tylko za pierwsze i drugie dziecko, nie wpisując w deklaracji dzieci kolejnych. Mylące dla rodzin może być to, że od 2013 roku tj. od wejścia w życie nowego systemu odbioru odpadów, do stycznia 2015 roku, obowiązywała zasada, że wypełniając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie wpisywało się w niej trzeciego i kolejnego dziecka. Za trzecie i każde kolejne dziecko nie wnosiło się opłaty. Na podstawie obowiązujących wówczas przepisów nie wymagano spełniania dodatkowych warunków, jakich dopełnienie obecnie jest obligatoryjne.

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień i informacji na temat zwolnienia, jak i w innych kwestiach dotyczących naliczania poboru opłat z tytułu zagospodarowania odpadów można uzyskać w Urzędzie Gminy Zabierzów – Zespole ds. Wymiaru i Rozliczania Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, pok. 0.26, tel. (12) 283-07-54 lub (12) 283-07-58.

źródło: Dodatek do miesięcznika Znad Rudawy – czerwiec 2019