Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

segregowanieZgodnie z uchwałą Rady Gminy Zabierzów od 1 lipca 2015 roku miesięczna stawka za odbiór odpadów komunalnych segregowanych będzie wynosić 7,50 zł natomiast niesegregowanych – 14 zł.

Podjęta przez radnych Gminy Zabierzów uchwała zmienia także zasady przyznawania zwolnień od opłat. Zwolnienie to – podobnie jak dotychczas – przysługiwać będzie rodzinom wielodzietnym na trzecie i każde kolejne dziecko w wieku do 18  roku życia oraz dziecko uczące się w szkole lub w szkole wyższej, które nie ukończyło 25 roku życia, jeśli pierwsze i drugie nadal się uczą. Teraz jednak zgodnie z ustawą z 28 listopada 2014 – zwolnienie odnosi się tylko o rodzin w trudnej sytuacji materialnej, Mając na uwadze zasadę ochrony praw słusznie nabytych, wójt Elżbieta Burtan wystąpiła w lutym br. z pismem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, celem uzyskania stanowiska – czy organy gminy mają obowiązek w związku z zaistniałą zmianą legislacyjną, zmienić prawo miejscowe, a więc zlikwidować ulgi na czwarte i kolejne dziecko. Urząd Gminy otrzymał jednak z RIO odpowiedź, iż niemożliwe jest utrzymanie dotychczasowego systemu opłat za wywóz odpadów, który był korzystny dla rodzin wielodzietnych – nie tylko tych, które znajdują się w niekorzystnym położeniu materialnym. Dlatego Rada Gminy Zabierzów zmuszona była zmienić zasady przyznawania ulg. Teraz ulgi dotyczą rodzin wielodzietnych, w których dochód miesięczny nie przekracza kryterium wynikającego z ustawy o pomocy społecznej; obecnie jest to 456 zł netto na osobę w rodzinie. Zwolnienie z opłat za odbiór odpadów obowiązuje przez okres semestru szkolnego. W celu skorzystania ze zwolnienia należy złożyć zaświadczenie pobrane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o wysokości dochodu na osobę w rodzinie oraz dokumenty poświadczające fakt pobierania nauki przez dzieci.

/Lucyna Drelinkiewicz/