Projektu wzoru wniosku o świadczenie 500 zł na dziecko

Ministerstwo Pracy opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze. Załącznikiem do rozporządzenia jest wzór wniosku.

Dane wymagane do wypełnienia wniosku to: imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, data urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, adres zamieszkania oraz nieobowiązkowo numer telefonu.

wniosek czesc I

Według projektu do wniosku konieczne będzie dołączenie:

  • oświadczenia o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • oświadczania o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumentu dotyczącego zasądzonych alimentów,
  • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumentów dotyczących przysposobienia.

Rodzina ubiegająca się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie będzie musiała dołączać zaświadczenia o dochodach.

Do wniosków nie trzeba będzie dołączać informacji o dochodzie wydawanych przez urzędy skarbowe (jak ma to miejsce w przypadku świadczeń rodzinnych), informacji o wieku i stanie cywilnym członków rodziny, informacji o legitymowaniu się orzeczeniem o niepełnosprawności ani zaświadczeń zawierających informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

wniosek czesc II

Wszystkie powyższe informacje pochodzą z projektu rozporządzenia a więc nie należy je traktować jako ostateczne! 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie planuje uruchomienie dla mieszkańców gminy specjalnej infolinii poprzez która będą udzielane informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus”. O szczegółach będziemy na bieżąco informować.

 

Rodziny wielodzietne szybciej otrzymają nadpłatę podatku

3cb8c60c3edc515a88b6755a1c145a02Podatnicy, którzy mają co najmniej troje dzieci i rozliczą się z fiskusem przez internet, dostaną zwrot PIT w ciągu 30 dni – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Fiskus co do zasady ma na to trzy miesiące od daty złożenia deklaracji do urzędu skarbowego. Gdyby do tego czasu nie zostało wszczęte postępowanie podatkowe lub kontrolne, to po upływie trzech miesięcy podatnikowi należą się odsetki za zwłokę.

Nie oznacza to jednak, że fiskus musi czekać na ostatnią chwilę. Jak poinformował resort finansów, do urzędów skarbowych trafiło zalecenie, aby podatnicy z prawem do karty dużej rodziny dostawali zwrot nadpłaty w ciągu 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego drogą elektroniczną.

Ministerstwo Finansów wskazało, że w 2015 r. przez internet złożyło swoje zeznania (PIT-37 i PIT-38) ponad 185 tys. podatników z co najmniej trójką dzieci.

W tym roku na złożenie tych formularzy (w rozliczeniu za 2015 r.) jest czas do 2 maja (ustawowy termin 30 kwietnia przypada w sobotę).

Rodziny wspierające

8Rodziny wspierające jako nową formę pomocy wprowadziła ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z  9 czerwca 2011 roku. Zadaniem rodzin wspierających jest pomoc innym rodzinom w m.in. w opiece i wychowaniu dziecka.
Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.
Jednak ta forma pomagania wciąż nie jest popularna.
Dlatego pismem z 21 grudnia 2015 r. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie wielopłaszczyznowych działań mających na celu upowszechnienie tej formy pomocy oraz dążących do zaktywizowania środowiska sąsiedzkiego rodziny przeżywającej trudności i zachęcenie do podjęcia funkcji rodziny wspierającej.

Konsultacje regionalne rządowego programu „Rodzina 500 plus”

rodzina 500+Od 15 stycznia Minister Elżbieta Rafalska oraz wiceministrowie będą spotykać się we wszystkich województwach z przedstawicielami gmin i organizacji pozarządowych, aby porozmawiać o programie „Rodzina 500 plus”. Spotkania odbędą się w urzędach wojewódzkich.

W Małopolsce spotkanie konsultacyjne odbędzie się 18 stycznia 2016 roku, o godz. 15.00 w sali 122 przy ulicy Basztowej 22 w Krakowie. 

Spotkania w regionach to jeden z elementów prowadzonych konsultacji społecznych projektu ustawy wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500 zł. Swoje uwagi i opinie o projekcie można wysyłać do 22 stycznia na adres mailowy: rodzina500plus@kprm.gov.pl.

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w kwietniu 2016 r. Świadczenie wychowawcze 500 zł otrzyma każda rodzina na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Mniej zamożni z dochodem do 800 zł na członka rodziny (1200 w przypadku dziecka niepełnosprawnego) dostaną wsparcie także na pierwsze dziecko. Świadczenie będzie wypłacane w II kwartale 2016 r. Wsparciem objętych zostanie 2,7 mln rodzin, które otrzymają 500 zł  na 3,8 mln dzieci.

„Rodzina 500 plus” to pierwszy tak szeroki system stworzony w ramach polityki rodzinnej. Jego celem jest wsparcie rodzin w wychowywaniu dzieci oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju.

/źródło: mpips.gov.pl/

Plany Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rok 2016 związane ze wsparciem rodzin

737_mr-1

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło plany legislacyjne na rok 2016. Najważniejsze z nich to: program „Rodzina 500 plus”, godzinowa płaca minimalna 12 zł, nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawa o dożywianiu.

„Naszym priorytetem jest praca na rzecz rodziny. Daliśmy temu wyraz zmieniając nazwę resortu – na pierwszym miejscu stawiając właśnie rodzinę. Flagowym projektem naszego ministerstwa i całego rządu jest program „Rodzina 500 plus” – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zamiany dla rodziny

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w kwietniu 2016 r. Obecnie projekt ustawy jest konsultowany społecznie. Świadczenie wychowawcze 500 zł otrzyma każda rodzina na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Mniej zamożni z dochodem do 800 zł na członka rodziny (1200 w przypadku dziecka niepełnosprawnego) dostaną wsparcie także na pierwsze dziecko.

Świadczenie będzie wypłacane w II kwartale 2016 r. Wsparciem objętych zostanie 2,7 mln rodzin, które otrzymają 500 zł na 3,8 mln dzieci.

Zmiany dla pracy

Planowane są zmiany w Kodeksie pracy wprowadzające konieczność potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracęTo likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki.

Zdaniem resortu zmiany spowodują, że część spośród 379 tys. osób pracujących dotychczas bez pisemnej umowy o pracę ani bez pisemnego potwierdzenia podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy będzie pracować legalnie. Projekt zmian w Kodeksie pracy został przekazany do konsultacji społecznych.

W drugiej połowie 2016 roku ma zostać wprowadzona godzinowa płaca minimalna w wysokości 12 zł.

Ministerstwo przypomina, że ważnym elementem zmian na rynku pracy jest Narodowy Program Zatrudnienia. Analiza rozwiązań będzie przeprowadzona w oparciu o aktualną sytuacją na rynku pracy, zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, a także programu „100 tys. miejsc pracy dla młodych”.

Zmiany w emeryturach

W 2016 r. odbędzie się kolejny przegląd systemu emerytalnego, pod kątem zarówno funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych jak również analizy koniecznych zmian, które powinny zostać dokonane w ramach III dobrowolnego filara systemu emerytalnego (Pracownicze Programy Emerytalne, Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego) w kierunku zwiększenia zaangażowania Polaków w dobrowolne oszczędzanie z myślą o emeryturze.

Prezydencki projekt ustawy przywracający wiek emerytalny 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet to pierwszy etap przeglądu systemu, nałożonego ustawą z dnia 11 maja 2012 r. Dyskusja nad projektem ustawy rozpocznie debatę nie tylko o prawie do emerytury lecz również o kształcie systemu emerytalnego, wysokości świadczeń, w tym wsparcia dla najuboższych emerytów i rencistów i ochrony świadczeń najniższych.

Zmiany w pomocy społecznej

W 2016 r. przygotowana zostanie nowa ustawa o dożywianiu wspierająca realizację zadań własnych gminy określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Wprowadzenie rozwiązań w formie ustawy będzie bardziej stabilne zarówno z punktu widzenia gmin jak i obywateli. Obecnie funkcjonujące rozwiązania (tj wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020) zostały wprowadzone uchwałą Rady Ministrów.

Zapowiadane są również zmiany dotyczące funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej. Planowane jest wprowadzenie nowego modelu ośrodka, w którym oddzielona zostanie praca socjalna od wypłaty świadczeń pieniężnych. Odciąży to pracowników socjalnych od pracy administracyjnej i zmniejszy liczbę osób, z którymi mają pracować.

Gmina Zabierzów przyjazna rodzinie

Gmina Zabierzów otrzymała certyfikat „Samorząd Przyjazny Rodzinie” przyznawany przez Krakowską Akademię Profilaktyki. Jest on potwierdzeniem aktywnego zaangażowania w ogólnopolską akcję „Postaw na Rodzinę”.

Udział w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” sprawdza się na wielu płaszczyznach działania, w tym również w szkołach, gdzie inspiruje nauczycieli i uczniów do rozmów na ważne tematy. Profilaktyka, która jest szeroko promowana podczas akcji, pomaga wychowywać dzieci i młodzież z daleka od używek, przemocy oraz innych patologii i dysfunkcji. Głównym obszarem działań programu są świetlice środowiskowe z terenu gminy Zabierzów.

Tekst W. Wojtaszek

Certyfikat