Ministerstwo Edukacji Narodowej: Rodzicu sześciolatka! Możesz sprawdzić szkołę swojego dziecka.

 

Na stronie internetowej MEN jest dostępna MAPA SZKÓŁ. Można na niej znaleźć podstawowe informacje o szkole, m.in. o liczbie uczniów i oddziałów klasy pierwszej, liczbie zatrudnionych w szkole nauczycieli, posiadanym przez szkołę wyposażeniu, funkcjonowaniu świetlicy, czy też możliwości korzystania ze stołówki szkolnej. Najważniejszym elementem mapy są jednak, opublikowane przy każdej z monitorowanych szkół, wyniki ankiet adresowanych do: dyrektorów, rad rodziców oraz wizytatorów kuratoriów oświaty oceniające poziom przygotowania szkoły do przyjęcia dzieci 6 – letnich.

 

Źródło: Rodzicu sześciolatka! Możesz sprawdzić szkołę swojego dziecka. | Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nowy wzór książeczki zdrowia dziecka

logo_dziennik_ustaw_rzeczpospolitej_polskiejKsiążeczka zdrowia dziecka będzie elementem dokumentacji medycznej, a jej wzór określi minister zdrowia – wynika z noweli ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

Zgodnie z nowymi przepisami ujednolicone zostaną wzory niektórych rodzajów dokumentacji medycznej, w szczególności wzór książeczki zdrowia dziecka.

Ujednolicenie wzorów dokumentacji medycznej ma umożliwić pełne udokumentowanie przebiegu działań profilaktycznych i leczniczych, szybkie odnajdywanie informacji istotnych dla dalszego leczenia oraz zachowanie wiarygodności tych informacji.

Ustawa nie precyzuje katalogu tych dokumentów, pozostawiając tę decyzję ministrowi. Jedynie obowiązkowo ma zostać wydany wzór książeczki zdrowia dziecka. Ma to pozwolić na usystematyzowanie i kompleksowe monitorowanie opieki zdrowotnej przez rodziców dziecka.

O wprowadzenie książeczki zdrowia dziecka jako dokumentu państwowego od dawna apelował rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Występował w tej sprawie m.in. do ministra zdrowia i do sejmowej komisji zdrowia. Przekonywał, że określenie książeczki zdrowia dziecka jako rodzaju dokumentacji medycznej pozwoli na gromadzenie i utrwalenie informacji o stanie zdrowia dziecka, przebiegu jego leczenia, szczepieniach, badaniach, zabiegach itp. Z kolei wskazanie elementów, które powinna zawierać, ujednolici wpisywane do niej informacje. Jego zdaniem książeczka powinna stać się elementem systemu monitorowania losów dziecka, m.in. pod kątem zapewnienia mu właściwej opieki medycznej.

Dotychczas wydawanie książeczki zdrowia dziecka było jedynie elementem tzw. dobrej praktyki oddziałów noworodkowych. Ich forma i zawartość były różne.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Prezydent podpisał ją w piątek, o czym Kancelaria Prezydenta poinformowała w poniedziałek.

(na podstawie PAP)

Nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

segregowanieZgodnie z uchwałą Rady Gminy Zabierzów od 1 lipca 2015 roku miesięczna stawka za odbiór odpadów komunalnych segregowanych będzie wynosić 7,50 zł natomiast niesegregowanych – 14 zł.

Podjęta przez radnych Gminy Zabierzów uchwała zmienia także zasady przyznawania zwolnień od opłat. Zwolnienie to – podobnie jak dotychczas – przysługiwać będzie rodzinom wielodzietnym na trzecie i każde kolejne dziecko w wieku do 18  roku życia oraz dziecko uczące się w szkole lub w szkole wyższej, które nie ukończyło 25 roku życia, jeśli pierwsze i drugie nadal się uczą. Teraz jednak zgodnie z ustawą z 28 listopada 2014 – zwolnienie odnosi się tylko o rodzin w trudnej sytuacji materialnej, Mając na uwadze zasadę ochrony praw słusznie nabytych, wójt Elżbieta Burtan wystąpiła w lutym br. z pismem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, celem uzyskania stanowiska – czy organy gminy mają obowiązek w związku z zaistniałą zmianą legislacyjną, zmienić prawo miejscowe, a więc zlikwidować ulgi na czwarte i kolejne dziecko. Urząd Gminy otrzymał jednak z RIO odpowiedź, iż niemożliwe jest utrzymanie dotychczasowego systemu opłat za wywóz odpadów, który był korzystny dla rodzin wielodzietnych – nie tylko tych, które znajdują się w niekorzystnym położeniu materialnym. Dlatego Rada Gminy Zabierzów zmuszona była zmienić zasady przyznawania ulg. Teraz ulgi dotyczą rodzin wielodzietnych, w których dochód miesięczny nie przekracza kryterium wynikającego z ustawy o pomocy społecznej; obecnie jest to 456 zł netto na osobę w rodzinie. Zwolnienie z opłat za odbiór odpadów obowiązuje przez okres semestru szkolnego. W celu skorzystania ze zwolnienia należy złożyć zaświadczenie pobrane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o wysokości dochodu na osobę w rodzinie oraz dokumenty poświadczające fakt pobierania nauki przez dzieci.

/Lucyna Drelinkiewicz/

Korzystne zmiany dotyczące uropów rodzicielskich

logo_dziennik_ustaw_rzeczpospolitej_polskiejSejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza rozwiązania pomocne w łączeniu życia zawodowego i rodzinnego, m.in. wydłuża i uelastycznia sposoby korzystania z urlopu rodzicielskiego.

Nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw ma ułatwić korzystanie z urlopów związanych z opieką nad dzieckiem.

Zmiany dotyczące urlopów dla rodziców, m.in. włączenie obecnego dodatkowego urlopu macierzyńskiego (6 tygodni) do urlopu rodzicielskiego (26 tygodni), ponieważ wyodrębnienie dwóch uprawnień o niemal identycznym charakterze niepotrzebnie komplikuje system urlopów.

Kolejną zmianą jest wydłużenie terminu, w którym z urlopu można skorzystać. Obecnie całość płatnych urlopów związanych z rodzicielstwem kumuluje się w pierwszym roku życia dziecka. Później rodzice mogą skorzystać z bezpłatnego urlopu wychowawczego, jednak tylko do ukończenia przez dziecko 5 lat. Teraz z części urlopu rodzicielskiego (16 tygodni) będzie można korzystać aż do ukończenia przez dziecko 6 lat.

W myśl noweli w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze, wymiar urlopu rodzicielskiego ulegać będzie wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż do 64 tygodni lub do 68 tygodni w przypadku urodzenia więcej dzieci przy jednym porodzie.

Zgodnie z nowelizacją, urlop ojcowski będzie można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia, a nie – jak obecnie – w pierwszym roku życia. Urlop ojcowski będzie mógł być wykorzystany jednorazowo albo w dwóch, tygodniowych częściach.

Ustawa w głównej części miałaby wejść w życie na początku 2016 r.