Tylko do końca grudnia – 10% rabatu w Leroy Merlin z Zabierzowską Kartą Dużej Rodziny

 

Decyzją zarządu sieci Leroy Marlin, od 1.01.2018 sklepy tej sieci honorować będą tylko własną kartę lojalnościową, a więc w markecie w Modlniczce duże rodziny nie będą mogły korzystać z obowiązującego obecnie 10% rabatu na zakupy. Gmina Zabierzów wystąpi do innych sieci, oferujących podobny asortyment towarów, z propozycją uczestnictwa w programie Zabierzowska Karta Dużej Rodziny.

 

GRUDNIOWA NIESPODZIANKA 2017 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Tegoroczna GRUDNIOWA NIESPODZIANKA to już nasza szósta bożonarodzeniowa akcja, mająca na celu pomoc potrzebującym Rodzinom z terenu gminy Zabierzów!

Poniżej umieszczone są wszystkie niezbędne informacje, dotyczące tego jak zostać Świętym Mikołajem i przygotować dla wybranej Rodziny Świąteczny Prezent. Opisy Rodzin zostaną udostępnione już niebawem – 12 listopada br.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w naszą akcję!

Razem możemy tak wiele!!!


HARMONOGRAM AKCJI:

  • 21 X 2017 r. – szkolenie dla Opiekunów Rodzin, na szkoleniu zostały przydzielone poszczególnym wolontariuszom Rodziny, za które będą oni odpowiedzialni podczas trwania akcji;
  • do 12 XI 2017 r. wolontariusze będą przeprowadzać ankiety ze swoimi Rodzinami;
  • 12 XI 2017 r. – na naszej stronie internetowej zostaną umieszczone opisy Rodzin, którym Święci Mikołajowie (firmy, szkoły, osoby prywatne) przygotują Świąteczny Prezent;
  • 12 XI – 7 XII 2017 r. – Święty Mikołaj jest w stałym kontakcie z Opiekunem Rodziny i przygotowuje Świąteczny Prezent dla wybranej przez siebie Rodziny;
  • 8 – 9 XII 2017 r. – WIELKI FINAŁ AKCJI – rozwożenie prezentów przygotowanych przez Świętych Mikołajów dla naszych potrzebujących Rodzin;
  • do 20 XII 2017 r. – wolontariusze przekażą Świętym Mikołajom relację z rozpakowania prezentów.


ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM I PRZYGOTUJ PREZENT DLA WYBRANEJ RODZINY!

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM?

Każdy, kto zechce przygotować dla wybranej Rodziny Świąteczny Prezent! Zachęcamy firmy, instytucje, szkoły oraz osoby prywatne!

Wielokrotnie zdarzało się nam, iż Świętym Mikołajem była nie jedna osoba, ale grupa osób. Namów swoich przyjaciół, znajomych, rodzinę i przygotujcie Prezent wspólnie!

Jeżeli chciałbyś przygotować Prezent, a nie stać Cię na zaspokojenie wszystkich głównych potrzeb wybranej Rodziny, istnieje możliwość zakupu części Prezentu – jego drugą część zakupi inny Święty Mikołaj.

Więcej informacji pod numerem telefonu Opiekuna wybranej Rodziny lub u Lidera akcji.

 

Poniżej znajduje się instrukcja, w której zawarte są szczegółowe wskazówki opisujące krok po kroku, co należy zrobić, aby pomóc wybranej Rodzinie.

INSTRUKCJA DLA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

 

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?! CHĘTNIE POMOŻEMY!!!

Kontakt: Paulina Pstruś, tel. 602 68 38 38, e-mail: p.pstrus@zabierzow.org.pl

                                                         Jesteśmy również na facebooku! ?


OPISY RODZIN

W tym miejscu 12 listopada br. zostaną umieszczone opisy Rodzin, którym można pomóc w ramach tegorocznej akcji.

Źródło: GRUDNIOWA NIESPODZIANKA 2017 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Bezpłatne badania mammograficzne w Zabierzowie

NZOZ Mammo-Med Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych zaprasza mieszkanki na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowane przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania zostaną przeprowadzane w Mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii.

Mammobus dzięki swojej mobilności dojeżdża do miejscowości, w których nie ma stacjonarnego sprzętu mammograficznego. Stwarza to mieszkającym tam kobietom często jedyną możliwość skorzystania z badań i w wielu przypadkach pozwala uniknąć komplikacji związanych z rakiem piersi.

Przykładamy dużą wagę do jakości wykonywanych badań w związku z czym staramy się zapewnić zarówno najlepszy personel z wieloletnim doświadczeniem (technicy elektroradiologii) jak i lekarze radiologii z II stopniem specjalizacji oraz najnowszy sprzęt – mammografy cyfrowe, które wstawiliśmy w tym roku.

Przed przystąpieniem do badania Panie wypełniają specjalnie opracowane ankiety, które zawierają informacje pozwalające na dokonanie pełniejszej oceny zdjęć przez lekarzy. Jedno badanie obejmuje wykonanie 4 projekcji (po dwie projekcje na każdą pierś).

W Zabierzowie badania będą wykonywane w dniu 13.11.2017r. w godzinach 9.00-17.00 na parkingu przy Urzędzie Gminy Zabierzów.

Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia

Rejestracja telefoniczna: 58 325 76 02, 58 325 76 05.

Zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

W ostatnim czasie zostały uchwalone dwie istotne nowelizacje ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

23 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych. Jedną z wielu zmienionych ustaw stała się wspomniana ustawa o Karcie Dużej Rodziny. Od 1 lipca 2017 r. do tej ostatniej ustawy wprowadzono kilka zmian, z których dwie są szczególnie istotne.

Po pierwsze, zwolniono osobę składającą wniosek o wydanie Karty z obowiązku dołączenia do wniosku oryginału lub odpisu dokumentu potwierdzającego tożsamość, aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa) oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Informacje zawarte w tych dokumentach ma uzyskiwać lub weryfikować z urzędu wójt drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL oraz z systemu informacji oświatowej. Dopiero w przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez wójta tych informacji, z przyczyn nieleżących po stronie wójta, będzie on wzywał wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje. Zmiana ta służy zatem uproszczeniu i odformalizowaniu procedury ubiegania się o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Po drugie, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy wójt oraz minister właściwy do spraw rodziny uzyskali prawo do przetwarzania danych osobowych członków rodziny wielodzietnej. Dotychczas mogli przetwarzać tylko dane osobowe osób ubiegających się o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu. Rozszerzono również zakres danych osobowych gromadzonych przez te organy m.in. o informacje o zawarciu, rozwiązaniu przez rozwód, unieważnieniu lub stwierdzeniu przez sąd nieistnienia związku małżeńskiego oraz informacje o uczęszczaniu dziecka do szkół i placówek oświatowych, a także uczelni wyższych.

7 lipca 2017 r. została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny. Ustawa ta również przewiduje wprowadzenie zmian w zakresie realizacji programu Karta Dużej Rodziny. Nowe zmiany będą wchodzić w życie stopniowo.

Od 1 stycznia 2018 r. obok karty tradycyjnej (plastikowej) zostanie wprowadzona karta elektroniczna w formie aplikacji na smartfonie. Z karty elektronicznej będzie można korzystać od razu po jej przyznaniu przez wójta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Plastikowa karta pozostanie jednak w obiegu i będzie z niej można korzystać posiadając kartę elektroniczną. Aplikacja będzie umożliwiać również łatwe i szybkie znalezienie zniżek oraz informacji o nowych Partnerach Karty Dużej Rodziny, ofert Partnerów, a także innych informacji związanych z Kartą Dużej Rodziny. Osoby ubiegające się o przyznanie karty elektronicznej będą musiały podać adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać. Po otrzymaniu Karty osoby takie będą zobowiązane do informowania wójta o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu

Tak jak dotychczas Karta będzie przyznawana bezpłatnie, a opłacie w wysokości 9,21 zł podlegać będzie wydanie jej duplikatu. Bezpłatnie będzie również wydawana karta tradycyjna i elektroniczna, jeśli o wydanie obu wnioskodawca będzie od razu wnioskował. Jeśli natomiast zostanie mu wydana karta w jednej postaci, a później będzie wnioskował o kartę w drugiej postaci, to zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty 9,21 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie się jednak można nadal ubiegać o zwolnienie z tej opłaty.

Od 1 stycznia 2019 r. zostanie znacząco poszerzony krąg osób mogących skorzystać z Karty Dużej Rodziny. Za rodzinę będzie bowiem uznawało się rodzinę, w której rodzic lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej trójkę dzieci bez względu na ich wiek. Obecnie Karta przysługuje tylko w razie posiadania w momencie składania wniosku o nią co najmniej trójki dzieci w wieku do 18 lat lub – jeśli dziecko uczyło się – w wieku do 25 lat.

Źródło: Zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Zmiany dotyczące świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczeń rodzinnych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

W dniu 07.07.2017 r. Sejm RP przyjął zaproponowany przez rząd pakiet zmian związanych z systemami wsparcia rodzin. Ustawa wprowadza zmiany w przepisach, dotyczących programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz Karty Dużej Rodziny.

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Zmianie nie ulegnie również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych).  Pojawią się natomiast ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenie 500+. Będą one polegały na ujednoliceniu terminów składania wniosków o świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o przyznanie ww. świadczeń w tym roku będą przyjmowane od 1 sierpnia. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS.

Jak zapewnia MRPiPS, zmiany w programie „Rodzina 500+” wpłyną na likwidację nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

W gminie Zabierzów wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) oraz  funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski  można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej: poniedziałek od godziny 7:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:00 do 16:00.

Ponadto wnioski  można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznejPUE ZUS, ePUAP portalu Empatia.

Prawo do świadczenia wychowawczego oraz funduszu alimentacyjnego ustalane jest na okres od 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. Natomiast prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków ustalane jest na okres od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r.

Nowe formularze będą dostępne na stronie internetowej GOPS po zakończeniu procesu legislacyjnego w tej sprawie. GOPS przygotował też instrukcję ułatwiającą wypełnianie wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego.

Źródło: Zmiany dotyczące świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczeń rodzinnych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie