Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Projekt „APAP POWER KOM – Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego”

Projekt jest realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w tym całego powiatu krakowskiego.
W projekcie przewidziano kompleksowe wsparcie osób młodych obejmujące m.in.: indywidualne poradnictwo zawodowe, staże zawodowe, szkolenia zawodowe oraz pośrednictwo pracy.
Projekt jest adresowany do osób w wieku od 15 do 29 roku życia, zamieszkujących na terenie powiatu krakowskiego z następujących grup:
– MŁODZIEŻ NEET – tj. osoby BIERNE ZAWODOWO nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu, przy czym w projekcie NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU OSOBY NEET BEZROBOTNE ZAREJESTROWANE w PUP,
– REEMIGRANCI (w tym osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne),
– IMIGRANCI (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne),
– OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA I CZŁONKOWIE ICH RODZIN, tj. osoby ubezpieczone w KRUS i zamierzające podjąć pracę/samozatrudnienie poza rolnictwem.
Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym Uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WM o ile spełniają wyżej opisane kryteria grupy docelowej.

Wszelkie informacje na temat projektu – w tym aktualne terminy rekrutacji – dostępne są na stronie: www.gdp-krakow.pl w zakładce: „Projekty” oraz pod numerem telefonu: 519746920 i mailowo: biuro@gdp-krakow.pl.