Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Projektu wzoru wniosku o świadczenie 500 zł na dziecko

Ministerstwo Pracy opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze. Załącznikiem do rozporządzenia jest wzór wniosku.

Dane wymagane do wypełnienia wniosku to: imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, data urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, adres zamieszkania oraz nieobowiązkowo numer telefonu.

wniosek czesc I

Według projektu do wniosku konieczne będzie dołączenie:

  • oświadczenia o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • oświadczania o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumentu dotyczącego zasądzonych alimentów,
  • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumentów dotyczących przysposobienia.

Rodzina ubiegająca się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie będzie musiała dołączać zaświadczenia o dochodach.

Do wniosków nie trzeba będzie dołączać informacji o dochodzie wydawanych przez urzędy skarbowe (jak ma to miejsce w przypadku świadczeń rodzinnych), informacji o wieku i stanie cywilnym członków rodziny, informacji o legitymowaniu się orzeczeniem o niepełnosprawności ani zaświadczeń zawierających informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

wniosek czesc II

Wszystkie powyższe informacje pochodzą z projektu rozporządzenia a więc nie należy je traktować jako ostateczne! 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie planuje uruchomienie dla mieszkańców gminy specjalnej infolinii poprzez która będą udzielane informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus”. O szczegółach będziemy na bieżąco informować.