Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Świadczenie rodzicielskie – nowa forma pomocy dla niektórych rodzin

rodzinaJuż od 2016 roku obowiązywać będzie nowe świadczenie rodzicielskie. Ma polegać na wypłacie kwoty 1000 zł każdego miesiąca przez pierwszy rok po urodzeniu dziecka. Świadczenie rodzicielskie to nowe wsparcie dla rodziców, którzy do tej pory nie mogli liczyć na zasiłek macierzyński. Od początku 2016 roku studenci, osoby bezrobotne oraz zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych będą mogły przez rok otrzymać 1000 zł miesięcznie na dziecko niezależnie od dochodu.
Przedmiotowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 roku. W założeniu obejmą one także tych rodziców, których dzieci przyszły na świat przed dniem 1 stycznia 2016 r. w sytuacji, gdy nie minął jeszcze okres 52 tygodni od urodzenia dziecka, a w przypadku ciąży mnogiej – 72 tygodni. Rodzice ci będą mogli otrzymać świadczenie za okres od 1 stycznia 2016 r. do końca przysługującego czasu.
Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia mają być osoby bezrobotne, studenci, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych – czyli te osoby, które nie są uprawnione do otrzymania zasiłku macierzyńskiego. Także w sytuacji, gdy jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego drugi nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia. Nie jest one również przewidziane dla osób, które mają prawo do skorzystania ze świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w systemach innych, niż powszechny system ubezpieczeniowy, np. funkcjonariusze służb mundurowych.
Zgodnie z ustawą nią świadczenie rodzicielskie ma przysługiwać: matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, osobie, która przysposobiła dziecko.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało ojcu dziecka w przypadku skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabierzowie – tel. (12) 285-19-16.