Oferty Partnerów Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny

Zmiany w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej

Od 12 stycznia 2017 r. osoby, które korzystają z podstawowej opieki zdrowotnej nie ponoszą kosztów z tym związanych, także wówczas, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem posiadanego przez nich prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W razie wystąpienia takich trudności świadczenia udzielane są na podstawie oświadczenia danej osoby o tym, że przysługuje jej wspomniane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Osoba, która złoży nieprawdziwe oświadczenie i na jego podstawie otrzyma świadczenie opieki zdrowotnej, może nie być obciążona wynikłymi stąd kosztami. Będzie to miało miejsce wówczas, gdy składając nieprawdziwe oświadczenie o przysługującym jej prawie do świadczeń zdrowotnych pozostawała ona w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że posiada takie właśnie prawo. Natomiast osoba, która zadeklaruje, że nie przysługuje jej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie będzie mogła skorzystać z tego rodzaju świadczeń.

Nowe przepisy nie zniosły obowiązku każdorazowego potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. W dalszym ciągu pacjent może to zrobić za pośrednictwem systemu eWUŚ, składając oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej lub przedstawiając dokument papierowy potwierdzający prawo do tych świadczeń.  Zakłada się, że nowa regulacja prawna pozytywnie wpłynie na dostępność do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i wyeliminuje sytuacje, w których pacjent nie skorzystał ze świadczeń z obawy przed poniesieniem kosztów.

Nowe przepisy przewidują możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia takiego będzie można dokonać w terminie 30 dni od dnia udzielenia świadczenia albo 30 dni od dnia poinformowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia o wszczęciu postępowania zmierzającego do ściągnięcia kosztów udzielonego świadczenia. Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie egzekwował kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom, które nie były zgłoszone do ubezpieczenia społeczne w momencie uzyskania tych świadczeń, o ile zgłoszenia takiego dokonają w ciągu pierwszych 90 dni 2017 r. Na dotychczasowych zasadach Narodowy Fundusz Zdrowia będzie natomiast dochodził kosztów innych świadczeń niż świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, np. leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, wizyt u lekarzy specjalistów i specjalistycznych badań.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia